Web sayfamıza hoş geldiniz  | 21.07.2018 04:47:22
E-Posta | Bağlantılar | İletişim

21 Mart 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26823

YÖNETMELİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ

VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile anılan maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Üçüncü grup odalar: Kalkınmada öncelikli illerde bulunan odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki büyükşehir statüsünde bulunan illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onbeşi, bu illerin diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. Üçüncü grup odaların bulunduğu diğer illerin merkez ve ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur."

             "1) Birinci grup odaların bulunduğu illerin merkez ve büyükşehire dâhil ilçelerinde asgari ücretin yüzde yirmisi,  diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onu,"

             "2) İkinci grup odaların bulunduğu illerin merkez ilçeleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onbeşi, diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onu,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin "BEŞİNCİ BÖLÜM" başlığı ibaresi "ÜÇÜNCÜ BÖLÜM" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu Yönetmelik, 14/2/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                    Tarihi                                                    Sayısı

14/2/2008